top of page

 Saison 2 Gaascht Lëscht

Over My Dead Body Season 2

"The Wizard of Oz"

Dean Martin

Siskel & Ebert

Jack Lemmon

Liberace

Ernest Hemingway

Redd
Foxx

"Gilligan's Island"

Humphrey Bogart

De Rat Pack

Albert Einstein

Jack Benny

"Ech si prett fir meng Noperschaft, Här DeMille."  - Gloria Swanson

bottom of page